Cookies- og privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegns dataansvar

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Erik Schwensen
Adresse: Erritsøgårdsvej 39
CVR: 35159495
Telefonnr.: 2076 0769

Mail: schwensen@dfb-fredericia.dk

Website: DFB-Fredericia.dk 

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som stilling og navn, adresse, indmeldelsesdato, Jubilæumsår, telefonnummer, fødselsdato og -år, e-mailadresse, samt medlemsnummer.
 • Registrering af betaling af kontingent, samt registrering af deltagelse og betaling for Forsvarsbrødrenes arrangementer.
 • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.

 Her indsamler vi oplysninger fra

Vi modtager alle personlige oplysningerne fra det enkelte medlem.

De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegns formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, og det gør vi kun, når vi har en lovlig grund dertil.

Formålene er:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 • Håndtering af foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af disse.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt.
 • Administration af din relation til os.

Lovlige grunde til behandling er:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontakt med dig.
 • Behandling efter lovkrav.
 • Behandling af samtykke.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med vore aktiviteter kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater m.v. til andre foreninger/myndigheder, Eksempelvis deltagerliste til en kasernevagt og lign.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine almindelige medlemsoplysninger efter din udmeldelse af foreningen med mindre du ønsker dem slettet. Dette ønsker vi både ud fra administrative og praktiske årsager, men også – og ikke mindst - ud fra den rent historiske værdi, til statistik og lignende.

Dine rettigheder

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på side 1 eller i vores blad, Broder-Nyt. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.