Vedtægter / love

Love for De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn - stiftet 24. februar 1880.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1

Stk. 1: Selskabet bærer navnet :

De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

Selskabet er medlem af De Danske Forsvarsbroderselskaber og underkastet deres love og bestemmelser.

§ 2

Selskabets formål er:

- at bevare Danmarks demokratiske styreform og Kongehuset, bevarelse af forsvarsviljen og støtten til dansker udsendt i internationale opgaver

- vedligeholdelse af den nationale holdning og fastholde danske værdier

- bevare vore nationale mindesmærker.

MEDLEMMERNE OG DERES FORHOLD TIL SELSKABET

§ 3

Som medlemmer kan optages alle.

Stk. 1: Danske statsborgere, der forretter eller har forrettet tjeneste i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Civilforsvaret, Beredskabskorpset, Beredskabsstyrelsen samt uniformeret beredskabspersonel.

Stk. 2: Endvidere kan optages danske statsborgere, der efter de enkelte Selskabers suveræne vurdering har den rette forsvarsbroder ånd, men som ikke har haft mulighed for at forrette tjeneste i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og Civilforsvaret / Beredskabskorpset / Beredskabsstyrelsen. Et sådant medlem optages med samme rettigheder og pligter som øvrige brødre.

§ 4

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Ved indmeldelsen betales et indskud for emblem og love. Indskuddets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves i årets første kvartal. Enker efter medlemmer er kontingent frie og velkomne til sammenkomster.

§ 5

Udmeldelse af selskabet bør ske skriftligt til bestyrelsen. Er kontingentet ikke betalt til udmeldelsesdagen, betragtes medlemmet som slettet.

§ 6

Ethvert medlem, som i 12 måneder ikke har betalt kontingent, slettes af selskabet.

§ 7

Et medlems ret til at være i selskabet afgøres af bestyrelsen på eget initiativ eller efter skriftlig anmodning fra mindst 10 medlemmer. Hvis bestyrelsen ekskluderer et medlem, kan dette indanke afgørelsen for den førstkommende generalforsamling, hvor sagen afgøres ved almindelig stemmeflertal. Indtil generalforsamlingen har behandlet sagen står beslutningen ved magt.

§ 8

Stk. 1: Hvis et udmeldt eller slettet medlem på ny søger optagelse i selskabet, betragtes denne som nyt medlem, og skal foruden kontingent betale nyt indskud.

Stk. 2: Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer har intet krav på selskabet.

Stk. 3: Er et medlem ekskluderet fra et andet selskab kan vedkommende ikke optages i De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn.

§ 9

Stk. 1: Til æresmedlemmer kan bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal udnævne medlemmer, der har ydet selskabet betydelige tjenester, eller på anden måde har gjort sig fortjent inden forsvarsbrodersagen. Æresmedlemmer fritages for kontingent.

Stk. 2: Selskabet hædrer på hvert års generalforsamling medlemmer med 25, 50, 60, 70 og 75 års anciennitet ved at tildele hæderstegn. De deltager gratis i generalforsamlingen.

§ 10

Stk. 1: Forsvarsbroderemblemet bæres synligt på venstre side af brystet, ved møder og sammenkomster samt ved selskabets repræsentation udadtil.

Stk. 2: Selskabets hæderstegn bæres til venstre for det almindelige emblem i forbindelse med dette.

§ 11

Ved anmodning fra de pårørende bør Selskabet ved broders begravelse / bisættelse lade sig repræsentere med eller uden fane.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 12

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Kun den kan give, forandre eller ophæve love.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indvarsles i pressen og eller ved skriftlige meddelelser til medlemmerne mindst 8 dage forud.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1    Valg af dirigent

2.   Formandens beretning

3.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab

3a.: Fastsættelse af kontingent for dt kommende/næste år

4.    Indkomne forslag

5.    Valg af formand

6.    Valg til bestyrelsen

7.    Valg af suppleanter 

8.    Valg af bilagskontrollant

9.    Valg af suppleant til bilagskontrollant

10.  Eventuelt

§ 13

Stk. 1: Forsalg, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt, senest 4 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2: Forslag til lovændringer skal vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3: Øvrige forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal,  afstemningsformen fastsættes af dirigenten, dog skal der stemmes skriftligt, såfremt 'et medlem begærer det. Medlemmer kan kun stemme ved personligt fremmøde.

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftligt kræver det. Indvarslingen af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter at begæring herom er kommet bestyrelsen i hænde, og kan afholdes med 8 dages varsel. Begæringen fra medlemmerne skal indeholde oplysning om, hvilke sager der kræves behandlet.

§ 15

Stk. 1: Selskabet ledes i den daglige drift af en bestyrelse bestående af en formand og 8 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Selskabet tegnet af formanden og kassereren, i tilfælde at en af disse fravær indtræder næstformanden.

Stk. 3: Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år af gangen første gang i 2017, genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer afgår med halvdelen til valg hvert år, genvalg kan finde sted.

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter en generalforsamling med næstformand, kasserer og sekretær, samt med skydeudvalgsformand og redaktør.

Stk. 5: Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg til sagers behandling.

Stk. 6: Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i tiden mellem 2 generalforsamlinger indtræder en suppleant i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling, hvor der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af den pågældende valgperiode.

stk. 7: Da selskabet er berettiget til at give våbenpåtegning, er bestyrelsen forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

Stk. 8: Bestyrelsesmøde afholdes så vidt muligt 1 gang hver måned.

§ 16

Revisionen består af 2 medlemmer, der vælges for 2 år, der afgår en revisor hvert år til den årlige generalforsamling - genvalg kan finde sted.

ØKONOMI

§ 17

Selskabets regnskab går fra 1. januar til 31. december. Selskabets midler består af:

  1. Den egentlige formue
  2. Reservefonden

§ 18

Årsregnskabet og beholdninger skal være revideret senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 19

Stk. 1: Beslutning om opløsning af De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn kan kun gennemføres når mindst 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: Beslutning om anvendelse af selskabets evt. midler i forbindelse med opløsning træffes samtidigt og efter samme regler.

§ 20

Disse love træder i kraft ved generalforsamlingen den 09. februar 2016 og ophæver tidligere love og bestemmelser.

07.02.2023: Efter beslutning på generalforsamlingen tilføjes i § 12 nyt pkt. 3 a og i pkt. 8 og 9 ændres revisor til bilagskontrollant

BESTYRELSEN